تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی (به ترتیب حروف الفبا)

  دکتر عباس بیابانی 

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی

آدرس: گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس

ایمیل: abs346@yahoo.com

  دکتر همت الله پیردشتی

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی

آدرس: دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

ایمیل: pirdasht@yahoo.com

 دکتر علی ستاریان

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی

آدرس: گروه جنگل و مرتع داری دانشگاه گنبد کاووس

ایمیل: sattarian.ali@gmail.com

 دکتر احمد غلامی

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار  - اکولوژی گیاهان زراعی

آدرس: دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

ایمیل: ahgholami@yahoo.com

 دکترسرالله گالشی

مرتبه علمی و تخصص: استاد - فیزیولوزی گیاهان زراعی

آدرس: گروه زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ایمیل: segaleshi@gmail.com

دکترعلی نخ زری مقدم

 مرتبه علمی و تخصص: استادیار - اکولوژی گیاهان زراعی

آدرس: گروه تولیدات گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه گنبد کاووس

ایمیل: a_nakhzari@yahoo.com

 دکتر مریم نیاکان

مرتبه علمی و تخصص: دانشیار - فیزیولوژی گیاهی

آدرس: گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

ایمیل: neda.niakan@gmail.com

 

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی:
http://arpe.gonbad.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب